fbpx

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego kaletasebastian.pl;
4) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kaletasebastian.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy kaletasebastian.pl a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kaletasebastian.pl
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy kaletasebastian.pl działający pod adresem https://kaletasebastian.pl jest prowadzony przez Sebastian Kaleta,
Niniejszy Regulamin określa w szczególności: – zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego; – warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego; – zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do Internetu
W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kaletasebastian.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kaletasebastian.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1) Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Kaletasebastian.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez kaletasebastian.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię kaletasebastian.pl.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla kaletasebastian.pl.
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://kaletasebastian.pl dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści: Regulaminu Oświadczenia o prawie odstąpienia od Umowy w okresie 14 dni od wydania przedmiotu Umowy; podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kamiland.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa
Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i realizowana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru w naszym Sklepie.
Koszty dostawy dostępne są pod linkiem: https://kaletasebastian.pl/koszyk/
Czas przygotowania zamówienia to 3 dni robocze od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu bądź faktury VAT.
Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość, stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać bezzwłocznie do sklepu internetowego.

VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
– płatnością w systemie Dotpay

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać Sprzedawcy oryginał paragonu fiskalnego oraz formularz zwrotu dostępny na naszej stronie/dołączany do zamówień przed upływem ww. terminu.
Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Państwu kwotę uiszczoną za zakupione Produkty, w tym koszty dostawy za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Płatność zostanie zwrócona Państwu poprzez zwrotny przelew bankowy na rachunek, z którego uiszczona została zapłata za Produkt a w przypadku innego sposobu zapłaty za Produkt w sposób ustalony przez obie strony.
by odesłać produkt nalezy się skontaktować elektornicznicznie: sk.pisarz@gmail.com lub Kontakt@KaletaSebastian.pl
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Jednocześnie informujemy, że koszt wysyłki zwrotu leży po Państwa stronie i nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sk.pisarz@gmail.com lub Kontakt@KaletaSebastian.pl

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
kaletasebastian.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kaletasebastian.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres sk.pisarz@gmail.com lub Kontakt@KaletaSebastian.pl

X.Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy kaletasebastian.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.